|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Un document foarte IMPORTANT: se va aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare din Vâlcea 

gunoi2-1024x768

 

Luni, 25 septembrie, Consiliul Judeţean Vâlcea va aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare, studiul de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale SMID şi a documentaţiilor de atribuire pentru delegarea serviciului de operare şi administrare a staţiilor de sortare de la Brezoi şi Râureni, delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor din zonele 1 şi 3 ale judeţului Vâlcea. Consiliile locale din judeţul Vâlcea s-au asociat şi au constituit „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea” – ADI Salubrizare Vâlcea, prin semnrea Acordului – Document de poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” – SMIDS, înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 7.498/17.06.2016. În conformitate cu Legea serviciile comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele Jor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice transferate. Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor aferente serviciului de salubrizare, se poate face pe baza unor analize tehnico-economice si de eficientă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. De asemenea, în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. Obiectul studiului de oportunitate are ca scop principal: fundamentarea opţiunii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul judeţului Vâlcea; prezentarea fezabilităţii opţiunii de delegare a gestiunii şi a aspectelor de tarifare a serviciului; motivarea economică, socială şi de mediu a opţiunii alese de delegare a serviciului; identificarea şi repartiţia între părţi a riscurilor şi/sau eliminarea acestora (serviciul public de salubrizare a localităţilor se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale şi cuprinde următoarele activităţi principale); colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; administrarea depozitelor de deşeuri sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare. Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Leave a Response