|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

Toţi parlamentarii PSD de Vâlcea susţin înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii 

Cocos Otesanu

 

Toţi cei cinci parlamentari PSD de Vâlcea – Vasile Cocoș, Bogdan Matei, Ovidiu Popa, Eugen Neaţă şi Daniela Oteşanu – au semnat zilele trecute la Parlament proiect de lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii şi pentru modificarea unor acte normative. Potrivit expunerii de motive, „Fondul Suveran pentru Dezvoltare şi Investiţii îşi propune ca obiectiv direct susţinerea dezvoltării economice prin investiţii în sectoare competitive, care antrenează un efect de multiplicare în economie, în urma atragerii de capital şi surse din piaţa financiară. Programul de guvernare 2017-2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului prevede implementarea unei strategii economice naţionale de dezvoltare pe termen mediu şi lung, inclusiv prin crearea unor noi instrumente de investiţii, care să conducă la dezvoltarea economiei româneşti şi să ofere o alternativă de finanţare a proiectelor de investiţii în domenii precum infrastructură, energie, agricultură, sănătate, dar şi în alte domenii. Astfel, crearea unui fond suveran de investiţii reprezintă o măsură necesară de stimulare economică prin care, în urma tragerii de capital din piaţa financiară internă şi internaţională, vor putea fi constituite surse de finanţare pentru proiecte de investiţii profitabile şi sustenabile ce vor antrena un efect de multiplicare în economie, conducând la dezvoltare în paralel cu creşterea veniturilor bugetare. Ideea creării unui fond suveran de investitii în scopul stimulării economiei naţionale a fost agreată şi de instituţiile europene şi internaţionale (Comisia Europeana, FMI, OECD, etc.). FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit. Finanţarea FSDI se va face din venituri obtinute din dividende încasate de la societăţile aflate în portofoliul acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente financiare proprii şi din cele emise de alte entităţi, din venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni, dar şi din alte surse prevăzute de lege. Înfiinţarea FSDI are ca beneficii: a) crearea de surse de finanţare sustenabile pentru materializarea proiectelor din domenii economice diverse, în condiţii de rentabilitate economică şi sustenabilitate financiară; b) rol de catalizator eficient pentru atragerea de fonduri private (bănci, fonduri de pensii, fonduri de investiţii) care, alături de fondurile proprii, vor asigura finanţarea unor proiecte de investiţii a căror implementare va antrena un efect de multiplicare economică atât pe orizontală cât şi pe verticală. Premizele finanţării unor proiecte cu valori semnificativ mai mari decât resursele FSDI. în funcţie de condiţiile de piaţă precum şi de caracteristicile proiectului finanţat, FSDI va putea atinge factori de multiplicare atractivi, efectul de multiplicare financiară fiind obţinut prin atragerea de capital de la investitori instituţionali şi privaţi, atât sub formă de participare la capital cât şi sub formă de capital împrumutat; c) susţinerea eforturilor României de a obţine statutul de piaţă emergentă pentru piaţa de capital autohtonă prin creşterea lichidităţii, ca urmare a listării la Bursa de Valori Bucureşti şi AERO a companiilor din portofoliul FSDI; d) creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile prin participarea la cofinanţarea unor proiecte de investiţii. FSDI va avea forma unei societăţi pe acţiuni, al cărei unic acţionar este statul român pe întreaga durată de funcţionare, fiind înfiinţată în baza prezentului proiect de lege care include ca anexă şi actul constitutiv. Funcţionarea şi activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar şi datoria publică conform metodologiei UE pentru a menţine clasificarea FSDI în afara sectorului public, pe toată durata existenţei sale. Capitalul social al FSDI va fi format din aport în natură reprezentat de pachete de acţiuni deţinute de stat la societăţile care se vor afla în portofoliul FSDI prevăzute în Anexa prezentului proiect de lege, precum şi din aport în numerar. Pachetele de acţiuni se transferă în proprietatea FSDI, iar acesta va putea dispune liber de ele, în calitate de bunuri proprii. în cazul societăţilor în care la data preluării, statul este acţionar integral sau majoritar, FSDI nu va putea înstrăina, sub orice formă aceste acţiuni, dacă acest fapt va duce la pierderea poziţiei de acţionar majoritar a FSDI la societăţile în cauză. Lista operatorilor economici propuşi a face parte din portofoliul FSDI prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta propunere legislativă are în vedere o serie de criterii, printre cele mai importante fiind: neclasificarea acestora în sectorul administraţiei publice, conform ESA 2010 (European System of Accounts 2010); criterii economice (companii profitabile cu capitaluri proprii suficiente şi cifră de afaceri semnificativă); tranzacţionarea acţiunilor în condiţii de piaţă (o parte din societăţile incluse în listă sunt tranzacţionate pe piaţa bursieră, în timp ce pentru altele există premize în vederea listării lor şi a tranzacţionării ulterior preluării). Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un consiliu de supraveghere şi un directorat. Primii membri ai consiliului de supraveghere vor fi numiţi prin hotărâre a Parlamentului României, la propunerea acţionarului, având ca mandat angajarea directoratului şi organizarea activităţii FSDI. Administrarea FSDI atât la nivel neexecutiv (consiliul de supraveghere) cât şi executiv (directoratul) se va realiza de o manieră independentă în conformitate cu politica sa investiţională, în vederea obţinerii de profit, în condiţii de piaţă, prin dobândirea în nume propriu de active şi pasive şi cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activităţi comerciale. Deciziile privind managementul activelor şi pasivelor FSDI se iau de către organele de conducere ale FSDI, pe baze comerciale, în condiţiile legii şi ale actului constitutiv, fară implicarea sau acordul autorităţii publice care exercită, în numele statului român, drepturile şi obligaţiile aferente calităţii de acţionar al FSDI sau al oricărei alte autorităţi sau instituţii publice în limitele strategiei investiţionale aprobată de acţionar. Pentru asigurarea unei conduceri eficiente si a autonomiei decizionale a conducerii FSDI în Actul constitutiv sunt prevăzute principii de guvemanţă în conformitate cu Principiile de la Santiago promovate de Forumul Internaţional al Fondurilor Suverane de Investiţii care reprezintă cele mai bune practice în domeniu pentru fondurile de investitii, însă adaptate la caracteristicile FSDI înfiinţat în principal ca un fond de dezvoltare. a) în actele normative ce guvernează activitatea companiilor prezentate în anexa nr. 1 se va modific acţionarul ca urmare a preluării pachetelor de acţiuni la capitalul social al FSDI; b) Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea valorii capitalului social şi numărul acţiunilor, sediul social, identitatea primilor membri ai Consiliului de supraveghere şi alte elemente necesare în vederea înmatriculării FSDI la Oficiul Registrului Comerţului. Propunerea legislativă va avea impact asupra veniturilor bugetului de stat începând cu anul 2018 in sensul reducerii veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor încasate de FSDI în contul acţiunilor transferate în portofoliul FSDI. Această influenţă va fî recuperată în anii următori primului an de funcţionare prin încasarea dividendelor pe care FSDI le va plăti statului, în calitate de acţionar unic potrivit hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor de repartizare a profitului şi stabilire a dividendelor. Cheltuielile cu taxele şi tarifele necesare înfiinţării FSDI se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice-Acţiuni Generale, estimându-se un impact de aprox. 100 mii lei pentru aceste cheltuieli pentru anul 2017. Propunerea legislativă prevede şi asigurarea unui capital vărsat în numerar din veniturile din privatizare în sumă de 9 miliarde lei, din care 50 milioane lei vor fi vărsate la constituire (în anul 2017), restul urmând să fie vărsat în termen de 2 ani de la constituire în funcţie de necesităţile FSDI prin urmarea mecanismului descris la art. 5 alin.(8) din propunere. Transferul acestor sume nu va influenţa deficitul bugetar şi datoria publică în condiţiile în care FSDI nu va fi clasificat în administraţia publică şi ţinând cont că aceste sume reprezintă o contribuţie a statului la capitalul social al FSDI, care se estimează că va genera profit”.

neata-declaraie-politic

Matei Ovidiu Popa

Leave a Response