|joi, septembrie 28, 2023
  • Follow Us!

Record de nereguli şi prejudicii descoperite de Curtea de Conturi la Primăria comunei Glăvile 

maxresdefault

 

Potrivit unui raport realizat de Curtea de Conturi, în anul 2016, atât la nivelul Primăriei Glăvile, cât și a celui terțiar de credite, s-au decontat cheltuieli de deplasare cu autoturismul proprietate personală în cuantum mai mare cu 3 mii lei decât cel rezultat din aplicarea legislației în vigoare, la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei. La Şcoala Gimnazială „Bartolomeu Valeriu Anania” Glăvile a fost decontată o factură pentru care nu există documente justificative din care să rezulte că bunurile și serviciile facturate au fost folosite pentru activitatea instituției. În patrimoniul Primăriei Glăvile sunt înregistrate 2 autoturisme: Dacia Logan și o Dacia Break, fapt ce contravine dispozițiilor legale privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, care permite Consiliilor locale ale comunelor să deţină în patrimoniu doar un singur autoturism. Urmare a calculului eronat al sumelor reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat și a modului eronat de calcul al sporului de antenă, unor angajați din cadrul instituției li s-au acordat drepturi salariale mai mari decât cele rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare, valoarea abaterii constatate fiind de 3 mii lei la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei. La nivelul Școlii Gimnaziale „Bartolomeu Valeriu Anania” Glăvile, operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale, și anume: inventarierea nu s-a făcut pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri; nu au fost confirmate soldurile conturilor privind creanţele şi datoriile evidenţiate la momentul efectuării inventarierii; nu au fost inventariate stocurile de materiale; nu s-a întocmit procesul verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii. Delegarea, către un operator autorizat, a gestiunii serviciului public de salubrizare a Primăriei Glăvile s-a efectuat cu nerespectarea legislației privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii și fără a stabili o valoare a redevenței. Pentru obiectivul de investiții „Pod pe DC 93 Glăvile – Cireșoaia, punctul la Cireșoaia Mică”, valoarea lucrărilor decontate a fost mai mare cu 14 mii lei decât valoarea lucrărilor efectiv executate, pentru care au fost calculate accesorii în sumă de 1 mie lei.

 

Nu a fost înregistrată în contabilitate valoarea părților sociale deținute de Primăria Glăvile la alte entități

 

Camera de Conturi Vâlcea a mai identificat existența în 2016 a unor neconcordanțe privind înregistrările în contabilitate referitoare la contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații la Școala Gimnazială „Bartolomeu Valeriu Anania” Glăvile. Au fost înregistrate în contabilitate creanțe ale bugetului local mai mici cu 4 mii lei decât cele înregistrate în evidența fiscală. Atât la nivelul ordonatorului principal cât și a celui terțiar de credite, nu s-a calculat și înregistrat în contabilitate amortizarea activelor fixe corporale în valoare de 78 mii lei. Au fost înregistrate eronat, în cheltuielile perioadei, obiecte de inventar în valoare de 24 mii lei, achiziționate în anul 2016 la UATC Glăvile și Şcoala Gimnazială „Bartolomeu Valeriu Anania” Glăvile. Nu a fost înregistrată în evidența contabilă, valoarea părților sociale deținute de Primăria Glăvile la alte entități. Nu au fost parcurse etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern, deoarece: deși au fost elaborate proceduri operaţionale (instrucţiuni de lucru) acestea nu au fost aprobate și implementate; fișele posturilor nu sunt actualizate și nu sunt semnate de ocupanții posturilor. S-au constatat abateri de la legalitate și regularitate privind controlul financiar preventiv propriu, acesta nefiind exercitat, de către persoanele desemnate, asupra tuturor categoriilor de operațiuni prevăzute de legislația în vigoare și derulate în cadrul Primăriei Glăvile. S-a constatat existența în soldul creanțelor bugetului local, la data de 31.12.2016, a unor debite în valoare de 13 mii lei, pentru care entitatea nu a luat nicio măsură de executare silită în termenul legal de prescripție și pentru care dreptul organului fiscal de a cere executarea silită s-a prescris, la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei. Impozitul pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, a fost stabilit la o valoarea mai mică decât cea obținută din aplicarea corectă a Codului Fiscal, valoarea abaterii fiind de 4 mii lei la care se adaugă accesorii în sumă de 2 mii lei. Din cauza neurmăririi stadiului fizic al clădirilor edificate în baza unor autorizații de construire al căror termen de valabilitate a expirat, la nivelul Primăriei Glăvile nu au fost înregistrate și încasate venituri din impozitul pe clădirile deţinute de persoanele fizice în valoare de 1 mie lei. Nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite și încasate venituri din taxa pe clădiri și pe teren în valoare de 5 mii lei la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei.

(Petre Coman)

Leave a Response