|luni, septembrie 25, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local va aproba transmiterea imobilelor ce compun Liceul „Oltchim” în administrarea Universităţii din Piteşti 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Miercuri, 27 iunie 2018, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat să aprobe transmiterea imobilului-teren în suprafaţă de 19.834 mp şi construcţiile situate pe acesta (Liceul Oltchim) în suprafaţă construită la sol de 6.119 mp, situat în b-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti. Valoarea de inventar totală a imobilului este de 34.562.684 lei şi se compune din valoarea terenului de 8.528.620 lei şi valoarea construcţiilor de 26.034.064 lei. Se va împuternici Alexandru Ghibirdic – administrator public – să semneze protocolul de predare-primire a imobilului respectiv. Cu adresa nr. 6197/07.06.2017, Universitatea din Piteşti a transmis memoriul justificativ aprobat de către Consiliul de Administraţie al acestei unităţi de învăţământ în şedinţa din data de 31.05.2017, referitor la propunerea de iniţiere a demersurilor comune pentru relocarea activităţilor Centrului Universitar al Universităţii din Piteşti, filiala Râmnicu Vâlcea, de la Vlădeşti (fosta unitate militară), la Liceul Tehnologic „Oltchim”, situat pe b-dul Nicolae Bălcescu nr.26, Râmnicu Vâlcea. Urmare a acestei solicitări, prin Hotărârea nr.232 din 16 iunie 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat, în baza prevederilor din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului teren în suprafaţă de 117.525 mp şi construcţiile situate pe acestea în suprafaţă de 12.127 mp, imobil situat în strada Ştirbei Vodă nr. 149, precum şi a imobilului – teren în suprafaţă de 120.538 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă de 991 mp, imobil situat la aceeaşi adresă. De asemenea, având în vedere adresa Universităţii din Piteşti nr. 6197/07.06.2017 menţionată mai sus, prin Hotărârea nr. 233 din 16 iunie 2017, Consiliul Local a aprobat iniţierea procedurilor de preluare a bazei materiale în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic „Oltchim”, din administrarea consiliului de administraţie al acestei unităţi de învăţământ preuniversitar, în administrarea Consiliului Local, în vederea transmiterii acesteia în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti. Ulterior, în conformitate cu prevederile art. 24 din Ordinul 5472/2017 al Ministrului Educaţiei Naţionale, potrivit cărora, în vederea organizării reţelei şcolare locale, consiliile locale întocmesc un proiect al reţelei şcolare, care se transmite inspectoratului şcolar de către primar, în vederea emiterii avizului conform a fost desemnat un colectiv de lucru prin Dispoziţia Primarului municipiului nr. 2733/27.09.2017, care a analizat situaţia bazei materiale şi a numărului de elevi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea, pe baza căreia s-a întocmit de către compartimentul de specialitate, Raportul privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2018-2019 iar Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr. 491/2017 prin care a aprobat acest proiect. Ţinând seama că prin adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean nr. 6735/15.12.2017, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 50259/29.12.2017, s-a avizat reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2018-2019 propusă prin hotărârea anterior menţionată, fiind adăugate în reţeaua şcolară Palatul Copiilor şi Clubul Sportiv Şcolar, Consiliul Local a aprobat prin Hotărârea nr. 30/30 ian 2018, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2018-2019, modificările principale faţă de reţeaua aprobată pentru anul şcolar 2017-2018, fiind următoarele: unitatea de învăţământ cu personalitate juridică – Liceul Tehnologic „Oltchim” se reorganizează începând cu anul şcolar 2018-2019, prin divizare totală, astfel că terenul şi clădirile rămân la dispoziţia Consiliului Local al municipiului. Prin adresa nr.7638/18.06.2018, Universitatea din Piteşti a solicitat Consiliului Local să iniţieze procedurile subsecvente emiterii unei Hotărâri de Guvern comune care să consfinţească schimbul de locaţii Vlădeşti-Liceul Oltchim, astfel că, potrivit prevederilor din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, conform cărora trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face ia cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului local, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public naţional, este necesară adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind trecerea imobilului teren în suprafaţă de 19834 mp şi construcţiile situate pe acesta în suprafaţă construită la sol de 6119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea, în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti. Precizăm că imobilul descris mai sus are numărul cadastral 39338 şi este înscris în cartea funciară nr. 39338 a Municipiului Râmnicu Vâlcea, iar suprafaţa de 6119 mp nu include şi construcţia identificată pe planul de amplasament şi delimitare a imobilului, ca C11 având suprafaţa de 260 mp, care are destinaţia de Punct Termic şi este concesionată societăţii CET Govora, operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică.

(Petre Coman)

Leave a Response