|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

Sedinta extraordinara a Consiliului Local Ramnicu Valcea 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

         

    DISPOZIŢIA NR. 2706

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

           

            Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Având în vedere referatul Serviciului Administraţie Publică Locală, Registrul Agricol și Arhivă, înregistrat sub nr. 32302 din data de 07.09.2018, prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară, în data de 11.09.2018, ora 11.00;

În temeiul prevederilor art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza art.68 şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea

                                                D I S P O Z I Ţ I E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 11.09.2018, ora 11.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

                                               O R D I N E  D E  Z I: 

  1. Raport și proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 257/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bl.3, Bl.64, Bl. Filipin, Bl. D3, Bl. D4”.
  2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituțiilor de cultură, sport și asistență socială pentru anul 2018.
  3. Raport și proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului-construcții în suprafață de 6119 m.p. și teren aferent în suprafață de 19834 m.p., situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr.26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic ”Oltchim”.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Serviciul APL, Registrul Agricol și Arhivă.

Art.3. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Tuturor membrilor Consiliului Local.

 

 

         PRIMAR,                                                            AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,

          Mircia GUTĂU                                                                SECRETAR MUNICIPIU,        

                                                                                                        jurist Ion DIDOIU      

 

 

 

 

                                                                                                Râmnicu Vâlcea, 07.09.2018   

Leave a Response