|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va contracta un împrumut de 1,68 milioane euro pentru finanţarea reabilitării termice de blocuri şi şcoli 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

Vineri, 28 septembrie 2018, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 7.732.000 lei (1,68 milioane de euro) cu o maturitate de maxim 5 ani. Contractarea împrumutului se face pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020 pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, în special reabilitări termice de blocuri şi unităţi de învăţământ. Din bugetul local se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Râmnicu Vâlcea următoarele date: hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract; gradul de îndatorare a a Municipiului Râmnicu Vâlcea; durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. Datele se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea prin hotărârea nr.175/29 mai 2018 a aprobat contractarea unui împrumut bancar în sumă de 25.000.000 lei, pe o perioadă de 10 ani necesar completării surselor proprii de finanţare pentru realizarea unor investiţii publice de interes local în condiţiile în care bugetul local nu dispune de resurse proprii. Ulterior contractării acestui împrumut, prin Ordonanţa Guvernului nr.8 din 23 august 2018 s-a aprobat că unităţile administrativ teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2018 contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. La această dată Municipiul Râmnicu Vâlcea are semnate 6 (şase) contracte pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, în valoarea totală de 27.586.219,22 lei, din care 10.357.964,95 lei valoarea proiectelor pentru clădiri publice (unităţi de învăţământ) şi 17.228.254,27 lei valoarea proiectelor pentru clădiri rezidenţiale (reabilitare termică blocuri de locuinţe). Conform reglementărilor din Ordonanţa Guvernului nr.8/2018 şi a celor din Normele Metodologice din 30 august 2018 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul nr. 2975/2018 emis de Ministrul Finanţelor Publice, împrumutul se acordă pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor în următoarele condiţii: rată de dobândă – ROBOR la 3 luni comunicată de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor stabilită astfel: 1,5% pentru scadenţe de până la 3 ani inclusiv; 2% pentru scadenţe între 3 şi 5 ani inclusiv; 2,5% pentru scadenţe între 5 şi 10 ani inclusiv; 3% pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani inclusiv. Rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(Petre Coman)

Leave a Response