|sâmbătă, mai 18, 2024
  • Follow Us!

Deputatul PSD Ovidiu Popa a primit răspuns detaliat referitor la acordul de mediu pentru autostrada Sibiu-Piteşti 

ovidiu-popa1

 

 

În urma unei interpelări adresate ministrului Mediului de către deputatul PSD Ovidiu Popa, referitoare la acordul de mediu necesar demarării proiectului autostrăzii Sibiu-Piteşti, a venit zilele trecute următorul răspuns: „Prin adresa nr.92/76324/05.11.2018, înregistrată la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu nr. 14098/05.11.2018, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a depus raportul privind impactul asupra mediului în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Autostrada Sibiu- Piteşti. Ministerul Mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a afişat conform prevederilor DIRECTIVEI 2014/52/UE a PARLAMENTULUI EUROPEAN Şl A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 201/921UE privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, următoarele: anunţul public privind dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului (RIM) la sediul propriu şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; raportul privind impactul asupra mediului (RIM) pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Documentaţii procedură E1A şi EA. Prin adresa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr.1/4063/VT/07.11.2018 a fost transmis la Compania Naţională de Administrare a infrastructurii Rutiere SA anunţul public în vederea publicării în presă, afişării la sediile administraţiilor publice locale şi pe site-ul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA privind informarea publicului cu privire la locaţiile dezbaterilor publice. Precizăm faptul că, au fost fixate locaţiile dezbaterilor publice a raportului privind impactul asupra mediului în perioada 11-13 decembrie 2018, (menţionăm faptul că, dezbaterile publice se pot desfăşura după 30 de zile de la data afişării anunţului public de către titular conform prevederilor DIRECTIVEI 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Şl A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 20111921UE privind evatuarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului). Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în termen de 20 de zile de la şedinţele de dezbatere publică are următoarele obligaţii: analizează comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat, dacă este cazul; transmite titularului proiectului formularul pe care acesta să-l completeze cu soluţii de rezolvare a problemelor semnalate de public, formularul astfel completat se constituie anexă la raportul privind impactul asupra mediului, dacă este cazul; completează lista de control a etapei de analiză a calităţii raportului; răspunde în termen de 10 de zile la comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat, dacă este cazul. După primirea completărilor solicitate, dacă este cazul Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului: transmite membrilor CAT formularul completat; convoacă şi prezintă membrilor CAT lista de control aferentă etapei de analiză; definitivează lista de control; consemnează opiniile membrilor CAT privind calitatea raportului privind impactul asupra mediului şi asupra răspunsurilor la problemele formulate de publicul interesat şi stabileşte necesitatea unor eventuale completări/modificări ale RIM, dacă este cazul; comunică, în scris, titularului proiectului necesitatea completării/modificării RIM dacă este cazul; decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării acestuia. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA depune completările solicitate, dacă este cazul. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în termen de 15 zile de la luarea deciziei: comunică titularului decizia luată şi transmite acestuia anunţul public privind luarea deciziei; publică pe pagina de internet anunţul privind emiterea acordului de mediu şi proiectul acordului de mediu. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA are obligaţia în termen de 3 zile de la primirea anunţului să informeze publicul interesat. În lipsa observaţiilor publicului interesat după 5 zile de la afişarea anunţului public Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate emite acordul de mediu. Ministerul Mediului prin Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, a emis conform competenţelor legale corespunzătoare procedurii de reglementare Avizul favorabil nr.393/25.06.2016 pentru proiectul Autostrada Sibiu-Piteşti, însoţit de condiţiile impuse beneficiarului Companiei Naţionale de Administrare a infrastructurii rutiere SA, în vederea diminuării/ eliminării impactului asupra ariei naturale protejate ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, parţial suprapusă, respectiv de argumentaţia ce a stat la baza emiterii acestuia. Derularea procedurii similare în cazul ariei naturale protejate de interes naţional 2.125, Valea Vâlsanulu, areal supus de asemenea unui regim specia de protecţie şi conservare şi posibil afectat de derularea proiectului, revine conform prevederilor Contractului de Administrare nr.07/25.06.2010, respectiv Actul Adiţional nr.1, în competenţa administratorilor, Olcolul Silvic Răşinari RA şi Ocolul Silvic Izvorul Florii”.

Leave a Response