|sâmbătă, mai 18, 2024
  • Follow Us!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea: O lege care ajută foarte mult administrațiile publice locale a intrat în vigoare! 

FB_IMG_1543927578632

O lege care ajută foarte mult administrațiile publice locale, a intrat în vigoare!
Am reușit prin amendamentul depus de mine, la Legea nr. 220/2018, ca Municipiul Râmnicu Vâlcea să poată beneficia de un parc modern în zona Capela!

În data de 04 Iulie 2018, Camera Deputaților a adoptat proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale.
Acesta a fost votat cu 285 de voturi pentru și unul împotrivă. La data de 26 iulie 2018, legea este promulgată prin Decretul nr. 631/2018 și devine Legea nr. 220/2018.
Pentru ca aceasta să fie pusă în aplicare mai era necesar să apară Normele metodologice. Iată că, așa cum a promis Ministerul Apelor și Pădurilor a emis aceste norme, iar Legea a intrat în vigoare la data de 28 noiembrie 2018.

Mulțumesc colegilor pentru votul dat și celor cu care am colaborat la amendamentele pe care le-am depus și au fost introduse în Lege!
Mulțumesc în special domnului director al Regiei Naționale a Pădurilor, Gheorghe Mihăilescu, pentru sprijin și pentru buna colaborare pe care am avut-o pe această lege!

Normele metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale:
Art. 1. – Prezenta normă stabilește metodologia de transmitere, cu titlu gratuit, a suprafeţelor de fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan şi subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), aşa cum sunt definite de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public al statului şi din administrarea administratorului legal al acestora în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, în scopul realizării amenajărilor necesare.
Art. 2. – (1) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1, amplasate pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale solicitante, se transmit la solicitarea acesteia, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) Prin excepție de la prevederile art.1, dacă în perimetrul suprafețelor solicitate există suprafețe de fond forestier proprietate publică a statului încadrate la următoarele categorii de folosință: linii parcelare principale (L), linii de vânătoare și terenuri pentru hrana vânatului (V), ape care fac parte din fondul forestier (T), culuare pentru linii electrice de înală tensiune (R) sau terenuri neproductive acestea se transmit, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Arboretele încadrate în categoriile funcționale 1.4.a și 1.4.b, cărora le sunt atribuite și categoriile funcționale prioritare în raport cu categoriile funcționale 1.4.a și 1.4.b, nu pot face obiectul transmiterii în condițiile art. 2.
(4) Lista categoriilor funcționale prioritare în raport cu categoria 1.4. a și 1.4 b este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
Art. 3. – (1) Documentaţia necesară aprobării transmiterii este următoarea:
a) solicitarea formulată de unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia sunt amplasate suprafețele de fond forestier;
b) hotărârea consiliului local/consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București, după caz, privind transmiterea suprafeţelor de fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan şi subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc) din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
c) documentul din care să reiasă că suprafețele din subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor sunt incluse în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale;
d) datele de identificare a suprafețelor respective, la nivel de ocol silvic, unitate de producție, unitate amenajistică, precum și suprafața și categoria funcțională, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice;
e) datele de identificare a lucrărilor de investiții de natura mijloacelor fixe, respectiv lucrări de corectare a torenţilor, așa cum sunt înscrise în inventarul mijloacelor fixe, inclusiv numărul de inventar de la Ministerul Finanţelor Publice, vizate de şeful ocolului silvic care administrează mijlocul fix, potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice;
f) copiile fişelor mijloacelor fixe, respectiv lucrări de corectare a torenţilor, vizate „conform cu originalul” de şeful ocolului silvic care la administrează;
g) copie după descrierea parcelară, vizată „conform cu originalul” de şeful ocolului silvic care administrează suprafața respectivă;
h) planul de situaţie al terenului, în sistemul de proiecţie Stereo 70, întocmit de către persoane fizice sau juridice atestate în lucrări topografice, însoţit de o copie de pe harta amenajistică, cu indicarea amplasamentului terenului forestier, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea; acesta va cuprinde inventarul de coordonate stereo 70 pentru suprafaţa respectivă, precum şi limitele unităţilor amenajistice;
i) avizul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva;
j) avizul structurii teritoriale competente a autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
(2) Măsurătorile topografice vor fi realizate de către unitatea administrativ teritorială care a făcut solicitarea.
Art. 4. – Documentaţia prevăzută la art. 3, se depune la consiliul judeţean care are obligaţia elaborării şi promovării proiectului de hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 5. – (1) Predarea-primirea suprafețelor de fond forestier prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol, în termen de maxim 30 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern, de către o comisie alcătuită din:
a) delegatul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură – preşedinte;
b) şeful ocolului silvic care administrează respectiva suprafață – membru;
c) contabilul-şef al ocolului silvic – membru;
d) responsabilul fondului forestier din cadrul ocolului silvic – secretar;
e) pădurarul/pădurarii titular(i) al/ai cantoanelor silvice în care este situată respectiva suprafață – membru/membri;
f) primarul unităţii administrativ-teritoriale solicitante – membru;
g) contabilul-şef al unităţii administrativ-teritoriale solicitante- membru.
(3) Protocolul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă:
a) suprafaţa de fond forestier aferentă, stabilită conform măsurătorii topografice prevăzute la art. 3 lit. g), cu menţionarea diferenţei de suprafaţă la nivel de unitate amenajistică, comparativ cu cea înscrisă în amenajamentul silvic, însoțită de măsurătoarea topografică pentru suprafața respectivă;
b) lista unităților amenajistice cu încadrarea pe categorii funcționale;
c) copia fişei mijlocului fix, respectiv lucrarea de corectare a torenţilor, vizată „conform cu originalul” de şeful ocolului silvic care administrează mijlocul fix.
Art. 6. – Ocolul silvic operează mișcarea de suprafață în evidenţele amenajamentelor silvice, în baza protocolului de predare-primire prevăzut la art. 5 alin. (3) și demarează procedurile pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.
Art. 7. – (1) Unitatea administrativ-teritorială care a preluat respectiva suprafață are următoarele obligaţii:
a) să încheie un contrat de administrare cu un ocol silvic;
b) să respecte regimul silvic;
c) să evidenţieze preluarea suprafeței respective în patrimoniul public local/județean/al Municipiului București.
d) să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafețele de fond forestier încadrate în categoriile funcționale 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților, incluse în intravilan, sau 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ – păduri-parc, care au făcut obiectul transmiterii și să le depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data aprobării transmiterii.
(2) Suprafețele de fond forestier prevăzute la art. 2, asupra cărora nu sunt executate amenajările prevăzute de studiile de specialitate în termen de 5 ani de la data transmiterii, respectiv de la data avizării în condițiile alin. (1) lit. d) a studiilor de specialitate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, revin în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin hotărâre a Guvernului.
3) Constatarea neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) și (2), se face prin decizia conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Eugen Neata,deputat PSD de Valcea

Leave a Response